Danmarks
Idrætsforbund sparer 1 mio. kr. årligt med LED-belysning

Danmarks Idrætsforbund er i gang med at udskifte alle sine 10.000 lyskilder til LED. Det sker i tæt samarbejde med Kvalitek. Energiforbruget er faldet med en tredjedel – fra 1,5 GWh til under 1 GWh årligt.

Danmarks Idrætsforbund er i gang med at udskifte alle sine 10.000 lyskilder til LED. Det sker i tæt samarbejde med Kvalitek. Energiforbruget er faldet med en tredjedel – fra 1,5 GWh til under 1 GWh årligt.

Kvalitek

www.kvalitek.one

Danmarks Idrætsforbund
sparer 1 mio. kr. årligt med
LED-belysning

Danmarks Idrætsforbund er mødested for idræt og sport på eliteniveau. Og nu går Danmarks Idrætsforbund også efter eliteniveauet, når det gælder belysning – takket være et samarbejde med Kvalitek.
På 38.000 kvadratmeter i Dan-marks Idrætsforbund er der kon-torer, møderum, hotelværelser, restaurant og ikke mindst en række sportsfaciliteter, som benyttes af Danmarks eliteidrætsudøvere. Alle steder i Danmarks Idrætsforbund er der brug for god belysning til de mange forskellige aktiviteter, både administrative og sportslige.

»For både vores faste medarbejdere og de mange sportsfolk, som benytter faciliteterne i Danmarks Idrætsforbund, er lyskvaliteten me-get vigtig. De må ikke blive blændet af lyset, og lysstyrken og farvetempe-raturen på lyset skal være den rigti-ge. Så god belysning er meget vigtig for Danmarks Idrætsforbund og alle vores aktiviteter,« fortæller Klaus Seidler, driftsleder for Danmarks Idrætsforbund.
De seneste par år har Danmarks 

Idrætsforbund i tæt samarbejde med Kvalitek udskiftet cirka 10.000 lyskil-der til LED.

»Tidligere har vi haft mange besøg af smart-i-en-fart-sælgere, som gerne ville have os til at købe deres LED- løsninger. Men meget af det var uden dokumentation og manglede seriøse beregninger. Først da vi
fik kontakt til Kvalitek, mødte vi en seriøs leverandør. De anviste nogle løsninger, som var fuldstændig til-passede vores behov, så vi både fik øgede lysstyrker og ikke behøvede bygge vores lofter om, men kunne få LED-armaturerne på plads uden problemer og uden ekstra omkost-ninger,« siger Klaus Seidler. Takket være samarbejdet med Kvalitek er der foreløbig opnået år-lige besparelser på cirka 0,5 GWh – svarende til cirka 1 million kroner.

LEASINGAFTALE PÅ FEM ÅR
I kraft af en leasingaftale med Kva-litek betaler Danmarks Idrætsfor-bund for LED-belysningen med de besparelser, som de nye lyskilder giver. På den måde skal Danmarks Idrætsforbund ikke finde penge på

det ordinære budget. Med leasingaf-talen betales den nye belysning over fem år, hvorefter Danmarks Idrætsforbund overtager ejerskabet. Når leasingaftalen udløber, høster Danmarks Idrætsforbund således den fulde økonomiske besparelse i resten af anlæggenes levetid.

»Danmarks Idrætsforbund vil naturligvis helst bruge sine penge på selve idrætsaktiviteterne, så derfor er det en god løsning for os at lease og betale de første fem år med de høstede besparelser, så vi ikke skal tage penge fra vores kerneaktiviteter. Med leasingaftalen sparer Danmarks Idrætsforbund cirka 10 procent på udgifterne til belysning fra Dag 1, og når vi overtager anlæggene, får vi hele besparelsen selv,« siger Klaus Seidler.
Samarbejdet med Kvalitek er så godt, at Klaus Seidler ikke har ind-hentet andre tilbud på LED-løsnin-ger, siden samarbejdet med Kvalitek begyndte:

»Vi kender godt priserne på LED og på håndværkerlønninger, så det er ikke så svært at gennemskue, om Kvaliteks priser er rimelige.

UDFØRT ARBEJDE AF KVALITEK

Komplet udskiftning fra konven- tionel belysning til LED

• 2 sportshaller med sportshalsbelysning med styring.
• Træningscenter for Danmarks bedste sportsudøvere.
• Kundetilpasset kontorbelysning på 30.000 m2.

• Specieldesignede LED-armaturer til eksisterende DAMPA-lofter i tre auditorier.
• 250 meter specieldesignede LED-armaturer til lange vandrehaller.
• Ca. 2.000 stk. downlights til lange gangarealer.
• Gangbelysning ved hotel.

Jeg er helt tryg ved at bruge Kvalitek som fast leverandør og sikker på, at vi får vores LED-løsninger til en meget konkurrencedygtig pris,« siger Klaus Seidler.

INGEN UDSKIFTNINGER ELLER REPARATIONER
Når der skal skiftes lysarmaturer i 8-10 meters højde, kræver det lift eller stilladser og bliver derfor en ressourcekrævende opgave. Men i dag bruger Danmarks Idrætsforbund ikke tid på udskiftninger af lyskilder

og får på den måde frigjort ressour-cer til andre opgaver.

»Efter at have skiftet cirka 10.000 lyskilder til LED mærker vi for alvor, at vi ikke bruger tid på udskiftninger og reparationer af vores lyskilder. Med de gamle lyskilder måtte vi jævnligt rundt og skifte lyskilder, og nogle af vores anlæg var af den grund lukke-de i et par dage, mens det stod på. Det slipper vi for i dag. Nu kører det bare,« siger Klaus Seidler.
Installationen af de nye LED-løs-ninger er i høj grad foregået om aftenen og natten, så aktiviteterne
i Danmarks Idrætsforbund ikke er blevet forstyrret.

»Det har været en stor, ekstra gevinst i vores samarbejde med Kvalitek, at stort set hele installati-

onsarbejdet er foregået uden for de tidspunkter, hvor der normalt er flest aktiviteter i Danmarks Idrætsforbund. Når vi er kommet om morgenen, har de nye LED-løsninger været klar til brug. Man har nærmest ikke opdaget, hvad der er sket. Så instal-lationen har været fuldstændig gnid-ningsfri,« siger Klaus Seidler.
En positiv afledt effekt af de nye LED-løsninger har været mindre var-meafgivelse fra lyskilderne.

»De gamle lyskilder afgav rigtig meget varme, som særligt har generet os om sommeren, fordi vi ikke har køle-anlæg, men kun ventilation til at skifte luften udefra. De gener slipper vi for nu med LED, som næsten ikke afgiver varme, og det giver øget komfort for vores medarbejdere, særligt i som-

mermånederne,« siger Klaus Seidler.
Kvalitek har også udviklet special-tilpassede LED-løsninger til nogle af faciliteterne i Danmarks Idrætsfor-bund, hvor standardløsninger ikke har kunnet anvendes.

»Kvalitek har været meget lydhøre, når vi har haft specielle ønsker, blandt andet i vores kongressal, hvor der er lavet nogle specialbyggede arma-turer med dæmpere. Vores brugere har været medinddraget i valget af løsninger. Det er vigtigt, at vi ikke be-høver gå på kompromis med vores belysning, men at den så vidt muligt bliver tilpasset de konkrete behov og de forskellige aktiviteter og faciliteter, vi har i Danmarks Idrætsforbund, så vores medarbejdere og brugere får en god oplevelse,« siger Klaus Seidler.

DANMARKS IDRÆTSFORBUND, BRØNDBY

• Danmarks Idrætsforbund er et hotel-, konference- og kontorkompleks med sportsfaciliteter beliggende
i tilknytning til Brøndby Stadion.
• Hotelfaciliteterne omfatter 67 hotelværelser, kontor- og sportsfaciliteter.
• Flere af Danmarks Idrætsforbunds (DIF) medlemsforeninger har kontorer hos Danmarks Idrætsforbund.

• DIF råder over trænings- og sportsfaciliteter samt
to store sportshaller: Anja Andersen-hallen og
Poul-Erik Høyer Hallen, hvor landets bedste sportsfolk træner i blandt andet bordtennis, badminton, håndbold og volleyball.
• Danmarks Idrætsforbunds faciliteter er på 38.000 m2.
• Der er skiftet ca. 10.000 lyskilder.

»LED-belysning er nu kommet så langt teknologisk og prismæssigt, at man kan høste meget store fordele, hvis man kommer fra lysstofrør. Med LED og prismeteknologi får man bed-re og mere lys med et halveret ener-giforbrug. De gamle T8-lysstofrør i hallen gav cirka 90 lumen/W, mens de nye LED’er giver 180 lumen/W. Det betyder meget, når lyset skal ka-stes 13 meter ned fra armaturerne til gulvet. Man får også meget lang leve-tid med LED – måske op til en faktor 10 i forhold til andre lyskilder. Man får desuden reduceret behovet for service og vedligehold. Oveni får man nogle nye arkitektoniske og æstetiske muligheder for at lave løsninger, der er tilpasset de lokale forhold, som for eksempel i Brøndby Hallen, hvor armaturerne følger spærrerne i loftet og får rummet til at se meget større ud,« siger Steen Andersen, direktør i Zarp Danmark.

I Brøndby Hallen kan medarbej-
derne nu selv regulere lyset, så det passer til bestemte begivenheder, alt efter om det er sport, udstillin-ger, koncerter eller noget helt fjerde. Ved en boksekamp kan man for eksempel koncentrere den største lysmængde lige over ringen.

»Hele hallen kan deles op i 140 individuelle zoner med forskellig lysstyrke,« siger Steen Andersen, der har erfaring fra mange års samar-bejde med førende arkitekter.
Han fremhæver også mindre blænding som en fordel ved den nye belysning, hvis armaturer anvender prismer og større lysende overfla-der.

»For både sportsudøvere og publikum er det vigtigt, at belysningen ikke blænder dem, og her udmærker løsningen i Brøndby Hallen sig ved lav blænding selv ved høj lysstyrke. Med lysstofrørene var der tidligere høj blænding, men prismer og større lysoverflader i den nye løsning giver meget mindre blænding, så bruger-ne af hallen ikke længere bliver ge-neret af lyset på samme måde som tidligere,« siger Steen Andersen.

KVALITEK
Den nye LED-løsning i Brøndby Hal-len er leveret af Kvalitek, som er spe-cialister i LED-løsninger med et unikt samspil mellem energiforbrug, miljø-belastning, kvalitet og økonomi.

»Som teknologien har udviklet sig, vil mange andre idrætshaller og virksomheder med stort og professi-

ØKONOMI

• Danmarks Idrætsforbund har leaset den nye LED-belysning i fem år af Kvalitek.
• Efter de fem års leasingaftale ejer Danmarks Idrætsforbund LED-anlæggene.
• Udgiften til leasingaftalen betales fuldstændig af en del af besparelserne.
• Den årlige besparelse er på cirka 1 mio. kr. – inden udgiften til leasingaftalen er betalt.
• De opnåede energibesparelser er solgt til et energiselskab og har været med til at forkorte tilbagebetalingstiden.

onelt belysningsbehov kunne høste betydelige gevinster ved at skifte til LED, som det nu er sket i Brøndby Hallen,« siger direktør Michael Hans-son fra Kvalitek.
Han peger også på, at der er mu-lighed for at få et tilskud fra energi-selskaberne til investering i LED på grund af de sparede kilowatt-timer. Udover energibesparelserne og bedre lyskvalitet vil der typisk også være mange sparede mandetimer, fordi der er langt mindre service og udskiftning af LED-løsninger.

»Levetiden for LED er mange gange længere end for eksempel lysstofrør. De LED-løsninger, som installeres i dag, vil være i brug de næste 20 år – måske mere – afhæn-gig af driftstimer. Så det er en inve-stering, som tjener sig hjem mange gange i levetiden,« siger Michael Hansson.

FORDELE MED NY LED-BELYSNING

• Stærkt øget lyseffektivitet på +50% og en væsentlig energireduktion.

• Årlig besparelse på +1.000.000 kr. og en tilbage- betalingstid på under tre år.

• Årlig energibesparelse på +0,5 GWh.

• Stor reduktion i varmeudviklingen fra de nye LED-lyskilder, så der kræves mindre ventilation
– særligt i sommermånederne.
• Ingen udskiftning, reparation eller vedligehold af lyskilder.

Kvalitek

www.kvalitek.one

Kvalitek – LED løsninger • Engkær 32 • 2650 Hvidovre • +45 24634287 • michael@kvalitek.one