Brøndby Hallen
viser vej til fremtidens halbelysning

Ny LED-belysning i Brøndby Hallen giver bedre lys til en meget lavere pris foruden lang levetid og fleksibel tilpasning til særlige aktiviteter. Et tæt samarbejde med Kvalitek og Zarp Danmark har sikret en optimal løsning.

Ny LED-belysning i Brøndby Hallen giver bedre lys til en meget lavere pris foruden lang levetid og fleksibel tilpasning til særlige aktiviteter. Et tæt samarbejde med Kvalitek og Zarp Danmark har sikret en optimal løsning.

Kvalitek

www.kvalitek.one

De årlige energiudgifter til hallens
belysning ventes at falde
fra 400.000 kr. til 200.000 kr.

Brøndby Hallen viser nu
vej til fremtidens fleksible, lavenergi-belysning med LED-teknologi. Med den nyebelysning høster Brøndby Hallen store energibesparelser, får bedre lys, længere levetid og stor fleksibi-litet i belysningen, der kan tilpasses specifikt til særlige begivenheder.

»Vi har nu fået en løsning, som på alle punkter er bedre end den gamle, når man ser på både lysstyrke- og kvalitet, energiforbrug og øvrige driftsomkostninger. Hertil kommer nogle unikke nye muligheder for at tilpasse lyset til de mange forskellige arrangementer, vi har i hallen,« siger Henrik Dornfeldt, halchef i Brøndby Hallen. Udgangspunktet var et anlæg med lysstofrør fra 1992.

NY BELYSNING I
BRØNDBY HALLEN

• T8-lysstofrør er udskiftet med LED-prisme-belysning
• Etablering af 140 LED-armaturer
– 10 rækker med 14 armaturer i hver
• Mulighed for individuel regulering af lysstyrke i hvert armatur
• Lystemperatur: 4.000 Kelvin
• Lysstyrkeniveau: Op til 1.200 lux ved gulv
• Tidligere var 1.500 kvadratmeter belyst, ny løsning omfatter 4.000 kvadratmeter
• Forventet levetid på LED-armaturer: 100.000 driftstimer
• Design og producent: Zarp Danmark
• Leverandør: Kvalitek.

»Vi var nået et punkt, hvor driftsomkostningerne ved det gamle  anlæg var blevet alt for store. Sam-tidig kunne belysningen ikke levere  lys nok på gulvniveau, så vi måtte supplere med ekstra lyskilder, når der skulle laves tv-optagelser, og  når der var messer og andre aktivi-teter. Vi blev nødt til at gøre noget,« siger halchef Henrik Dornfeldt.

1.200 LUX I HELE HALLEN Løsningen er blevet en total udskift-ning af Brøndby Hallens hidtidige lysstofrør til 140 LED-armaturer, som leverer 1.200 lux ved gulvniveau – på et 4.000 kvadratmeters areal. De tidligere T8-lysstofrør oplyste kun 1.500 kvadratmeter, men nu bliver hele hallens idrætsareal inklusive tilskuerpladser oplyst.

Det allervigtigste krav fra Brøndby Hallen til den nye LED-løsning var muligheden for at levere 1.200 lux  i gulvniveau.

»Vi kan nu levere 1.200 lux overalt, hvor der er sportslige aktiviteter, og hvor der er publikum i hallen. Det betyder, at vi ikke som tidligere skal bruge supplerende belysning for at nå den ønskede lysmængde. Tidligere kunne vi komme op på 300-400 lux med lysstofrørene og måtte ofte bruge supplerende lys-kilder for at nå det krævede niveau. Samtidig bliver vi med LED ikke ud-fordret af uønsket varme, som det var tilfældet med de gamle armatu-rer. Jeg forventer, at temperaturen vil falde med mindst et par grader i hallen, hvilket særligt vil kunne mærkes om sommeren,« siger Henrik Dornfeldt.
Han mener, at Brøndby Hallen nu har Danmarks bedste belysning til en idrætshal.

»I forbindelse med etableringen har vi været rundt og se mange andre belysningsløsninger, og på den baggrund tør jeg godt sige, at Brøndby Hallen nu har fået landets måske bedste idrætshalbelysning. Ikke mindst takket være fantastisk sparring og et upåklageligt samarbej-de med Kvalitek og Zarp Danmark. Vi er i den forbindelse glade for, at det er en dansk designet og produceret løsning af høj, garanteret kvalitet. Vi kunne måske godt have fået en billi-gere løsning fra en udenlandsk leve-randør, men vi turde ikke satse på, at kvaliteten var i orden,« siger Henrik Dornfeldt.

REDUCEREDE DRIFTSUDGIFTER De årlige energiudgifter til hallens belysning ventes at falde fra 400.000 kr. til 200.000 kr.

»Vi får mere og bedre lys formeget færre penge.

Oveni får vi en meget brugervenlig løsning, så vores medarbejdere nemt kan regulere lyset på deres telefoner og tablets,« siger Henrik Dornfeldt. Han fremhæver også den æsteti-ske og arkitektoniske værdi ved den nye løsning.

»Det nye lys passer meget bedre til hallen.

Selv om der sidder 140 individuelle armaturer, er det blevet en harmonisk løsning, som klæder hallen rigtig godt, og som giver os et meget mere roligt, ensartet og behageligt lys,« siger han videre.
Årligt forventes LED-armaturerne at få cirka 4.100 driftstimer, og med op mod 100.000 timers forventet levetid, vil det betyde mindst 20 års belysning med den nye løsning.

»Vi forventer betydelig færre

udgifter til vedligehold og service af den nye LED-belysning i mange

år frem. Vi regner faktisk med, at det stort set passer sig selv, og at vi ikke behøver skifte armaturer i levetiden. Så driftsudgifterne bliver formodentlig minimale,« siger Henrik Dornfeldt.
Den første begivenhed i hallen efter udskiftningen til LED, var den store, årlige Carl Ras Messe, og her var der lutter positive tilkende-givelser.

»Alle har været meget imponeret af den nye belysning. Så vi mener, at opgaven er mere end bestået. Det har været en proces på 4-5 år, fra vi begyndte at overveje en ny løsning, til vi står med løsningen i dag. Så det er en stor tilfredsstillelse, at vi nu er kommet i mål med en løsning, der overgår vores forventninger,« siger Henrik Dornfeldt. Danmarks bedste badmintonspil-lere er faste brugere af Brøndby Hallen. Når de ikke er ude til inter-nationale turneringer, træner bad-mintonlandsholdet 4-8 timer dagligt i Brøndby Hallen.

»God belysning er essentielt for badmintonspillere, og med det nye LED-lys har vi fået en belysning, hvor spillerne kan følge bolden hele tiden – også når de kigger op mod lam-perne. Der var udfordringer med det gamle lys i Brøndby Hallen. Spillerne blev blændet, så de mistede bolden af syne, når der var skruet meget op for lyset. Hvis spillerne udsættes for lysblænding, kan det i værste fald betyde en tabt duel – og dermed måske et tabt set eller kamp. Så det er et stort fremskridt med den ny belysning, der ikke blænder,« siger Kenneth Jonassen, tidligere topspil-ler og nu landstræner for badmin-tonspillerne.
Når badmintonspillerne deltager i internationale turneringer rundt om i verden, er det ofte hensynet til tv-kameraerne, som bestemmer belysningen ved deres kampe. Ved disse kampe er der meget lys på selve banen og næsten intet lys på tilskuerpladserne. I Brøndby Hallen kan man til en vis grad simulere lyset 

ved disse kampe med den nye zone-inddelte LED-belysning.

»Vi er meget glade for muligheden for at afprøve forskellige lysstyrker og dermed finde det niveau, som passer spillerne bedst under træ-ningen, og vi kan også til en vis grad indstille lyset, så det minder om det specielle lys, der ofte er ved store turneringer med høj lysstyrke på selve banen, mens resten af hallen ligger i halvmørke. På den måde vurderer jeg, at det nye LED-lys i Brøndby Hallen giver os en konkur-rencefordel og er mere turnerings-relevant,« siger Kenneth Jonassen.

ZARP DANMARK
LED-belysningen i Brøndby Hallen er designet og produceret af Zarp Dan-mark, som har mere end 30 års erfa-ring med store belysningsløsninger til professionel brug. LED-armaturerne er specialdesignet og bygget til hal-len. På den måde har man fået skabt en harmonisk og æstetisk enkel løs-ning, som har ”renset” loftets udtryk.

FORDELE VED NY LED-BELYSNING I BRØNDBY HALLEN

• Bedre lyskvalitet: Mere homogent og roligt udtryk
• Mindre blænding af hallens brugere – også ved højt lysniveau
• Lysniveau kan reguleres fra 0 til 1.200 lux (ved gulv)
• Lysstyring med DALI-teknologi – med mulighed for zoneopdelt belysning
• Brugervenlig lysstyring af hallens medarbejdere, som kan styre lyset fra smartphones og tablets
• Mulighed for hurtigt skift til forudprogrammerede lyssætninger
• Lavere energiforbrug – cirka halvering
(ved samme lysstyrke på gulvet)
• Æstetisk forenkling af hallens arkitektoniske udtryk

• Mindre behov for service og vedligehold
• Længere levetid – garanteret op til 100.000 timer
– svarende til 20 år ved 5.000 driftstimer årligt
• Forventet årlig energibesparelse: 150.000 kWh
(i forhold til tidligere T8-løsning)
• Årlig besparelse: Cirka 200.000 kr. – før udgift
på 400.000 kr. – fremtidig forventet: 200.000 kr.
• Mindre varmeafgivelse fra LED-armaturer
• Mulighed for tilskud til investering på grund af energibesparelse
• Dansk produceret løsning på basis af 30 års erfaring og ekspertise

image-007

»LED-belysning er nu kommet så langt teknologisk og prismæssigt, at man kan høste meget store fordele, hvis man kommer fra lysstofrør. Med LED og prismeteknologi får man bed-re og mere lys med et halveret ener-giforbrug. De gamle T8-lysstofrør i hallen gav cirka 90 lumen/W, mens de nye LED’er giver 180 lumen/W. Det betyder meget, når lyset skal ka-stes 13 meter ned fra armaturerne til gulvet. Man får også meget lang leve-tid med LED – måske op til en faktor 10 i forhold til andre lyskilder. Man får desuden reduceret behovet for service og vedligehold. Oveni får man nogle nye arkitektoniske og æstetiske muligheder for at lave løsninger, der er tilpasset de lokale forhold, som for eksempel i Brøndby Hallen, hvor armaturerne følger spærrerne i loftet og får rummet til at se meget større ud,« siger Steen Andersen, direktør i Zarp Danmark.

I Brøndby Hallen kan medarbej-
derne nu selv regulere lyset, så det passer til bestemte begivenheder, alt efter om det er sport, udstillin-ger, koncerter eller noget helt fjerde. Ved en boksekamp kan man for eksempel koncentrere den største lysmængde lige over ringen.

»Hele hallen kan deles op i 140 individuelle zoner med forskellig lysstyrke,« siger Steen Andersen, der har erfaring fra mange års samar-bejde med førende arkitekter.
Han fremhæver også mindre blænding som en fordel ved den nye belysning, hvis armaturer anvender prismer og større lysende overfla-der.

»For både sportsudøvere og publikum er det vigtigt, at belysningen ikke blænder dem, og her udmærker løsningen i Brøndby Hallen sig ved lav blænding selv ved høj lysstyrke. Med lysstofrørene var der tidligere høj blænding, men prismer og større lysoverflader i den nye løsning giver meget mindre blænding, så bruger-ne af hallen ikke længere bliver ge-neret af lyset på samme måde som tidligere,« siger Steen Andersen.

KVALITEK
Den nye LED-løsning i Brøndby Hal-len er leveret af Kvalitek, som er spe-cialister i LED-løsninger med et unikt samspil mellem energiforbrug, miljø-belastning, kvalitet og økonomi.

»Som teknologien har udviklet sig, vil mange andre idrætshaller og virksomheder med stort og professi-

BRØNDBY HALLEN

• Indviet i 1973 med gulv til issport, men mulighed for udlægning af sportsgulv til andre sportsgrene
• I 1994 blev isgulvet fjernet
og hallen ombygget med nyt trægulv til badminton, håndbold, volleyball, fodbold, basketball og andre indendørs idrætsgrene
• I dag er hallen fast træningsbane for Danmarks professionelle badmintonspillere
• Brøndby Hallen lægger i øvrigt rammer til sportsbegivenheder, messer, udstillinger, koncerter og en række andre forskellige arrangementer
• Brøndby Hallen er en selvejende institution med en bestyrelse på fem medlemmer bestående af to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune og tre repræsentanter for Danmarks Idrætsforbund.

onelt belysningsbehov kunne høste betydelige gevinster ved at skifte til LED, som det nu er sket i Brøndby Hallen,« siger direktør Michael Hans-son fra Kvalitek.
Han peger også på, at der er mu-lighed for at få et tilskud fra energi-selskaberne til investering i LED på grund af de sparede kilowatt-timer. Udover energibesparelserne og bedre lyskvalitet vil der typisk også være mange sparede mandetimer, fordi der er langt mindre service og udskiftning af LED-løsninger.

»Levetiden for LED er mange gange længere end for eksempel lysstofrør. De LED-løsninger, som installeres i dag, vil være i brug de næste 20 år – måske mere – afhæn-gig af driftstimer. Så det er en inve-stering, som tjener sig hjem mange gange i levetiden,« siger Michael Hansson.

Kvalitek

www.kvalitek.one

Kvalitek – LED løsninger • Engkær 32 • 2650 Hvidovre • +45 24634287 • michael@kvalitek.one