Bedre belysning giver tryghed

Andelsboligforeningen AB HAB på Islands Brygge har skiftet belysningen på alle fællesarealer til højkvalitets-LED. Det giver både store besparelser og større tryghed på lofter og i kældre.

Andelsboligforeningen AB HAB på Islands Brygge har skiftet belysningen på alle fællesarealer til højkvalitets-LED. Det giver både store besparelser og større tryghed på lofter og i kældre.

Kvalitek

www.kvalitek.one

AB HAB

• AB HAB blev stiftet den 9. januar 1997 og har hjemme på Islands Brygge, København S.
• Andelsboligforeningen består af 154 andelslejligheder og 8 lejelejligheder fordelt på 16 opgange.
• Foreningen har adresser på Halfdansgade, Artillerivej og Bergthorasgade – deraf navnet
AB HAB.
• Ejendommen er opført i 1921 og har således rundet 100 år.

Årlige elektrikerregninger på op mod 100.000 kroner og store elregninger blev anledning til, at andelsboligforeningen AB HAB på Islands Brygge besluttede at skifte belysningen på alle sine fællesarealer til LED.

»Vi stod med en ældre og ustabil belysning, som krævede mange elektrikerbesøg, og som vores egen vicevært også brugte meget tid på. Der var mange forskellige typer lyskilder, så viceværten skulle have flere forskellige med rundt, når der skulle skiftes. Det var på tide, at der skete noget, så vi kunne spare udgifter til vores belysning og samtidig fremtidssikre belysningen med minimalt vedlige-hold,« siger Thomas Eik Luel, bestyrelsesformand for AB HAB. Gennem et erhvervsnetværk blev der skabt kontakt til Kvalitek, som gennemgik både elregninger og elektriker-

udgifter og efter en større gennem-gang af belysningen i foreningen kunne afgive et tilbud, som fremover vil spare foreningen for cirka 200.000 kr. årligt. Halvdelen af besparelsen kommer fra sparet elektricitet og den anden halvdel fra færre elektrikerbe-søg og udgifter til materialer.

»Vi ønsker som andelsboligforening at være på forkant med vores vedligehold, så vi ikke løber ind i pro-blemer med anlæg, der ikke fungerer eller fungerer dårligt, og så vi ikke betaler mere end højst nødvendigt for vores belysning. Med løsningen fra Kvalitek har vi nu fået en vedlige-holdsfri belysning, som kommer til at gøre gavn i mange år frem uden nævneværdige omkostninger,« siger Thomas Eik Luel.

 

BEDRE ORIENTERING
OG TRYGHED

Kvalitek har som led i opgaven de-monteret og bortskaffet den gamle belysning og installeret ny højkvali-tets-LED på alle fællesarealer, her-under opgange, bagtrapper, kælder-gange, tørre- og vaskerum, lofter og udendørsbelysning – i både gården og til gaden. Desuden er alle bevæ-gefølere, som automatisk tænder og slukker for lyset, blevet indreguleret, så de virker efter hensigten.

»Vi indhentede et par alternative tilbud på ny belysning, men Kvali-teks tilbud var klart det bedste, og investeringen blev bekræftet på en generalforsamling, så alle i forenin-

gen kunne tage stilling til den nye belysning. Vi har også lånt LED-ar-maturer fra Kvalitek, så beboerne kunne se løsningerne på forhånd. Efterfølgende har der været mange positive tilbagemeldinger fra vores andelshavere. Vi er gået fra et gulligt lys til et kraftigere, hvidt lys. For no-gen har det krævet lidt tilvænning, men flertallet har oplevet det som et kæmpe fremskridt, der giver langt bedre mulighed for at orientere sig

på vores fællesarealer – både ude og inde. Særligt oplever man den bedre belysning i kældre og på lof-terne, og det giver højere tryghed, når man færdes dér,« siger Thomas Eik Luel.
BILLIG DRIFT I MANGE ÅR Samarbejdet med Kvalitek har levet op til alle forventninger.

FORDELE VED NY LED-BELYSNING HOS AB HAB

• Cirka 450 lysarmaturer skiftet til LED.
• Dobbelt lysudbytte ved halveret energiforbrug.
• Ny lystemperatur: 3.000 Kelvin i gården, 4.000 Kelvin på øvrige områder.
• Bedre belysning giver bedre orientering og tryghed/sikkerhed.
• Bevægefølere er indreguleret, så lys tænder og slukker efter behov.
• Minimalt behov for fremtidig service, vedligehold og ingen fremtidig udskiftning af lyskilder.

• Alle ældre installationer er udskiftet med helt nye komponenter.
• LED har cirka fem gange længere levetid end lysstofrør – garanteret op til 50.000 timer – svarende til 10 år ved 5.000 driftstimer årligt.
• Årlig besparelse til strøm, elektriker, materialer: Cirka 200.000 kr. Heraf 80.000 kr. i elforbrug.
• Tilbagebetalingstid: 2,4 år.
• LED-løsning: LEDVANCE-produkter.

Tidsplanen er blevet overholdt. De er altid til at komme i kontakt med og hurtige til at rykke ud. Såfremt den nye belysning nu virker uden problemer i 10-12 år, er det en god investering, som vi forventer er til-bagebetalt på under fire år. Det be-tyder, at vi får mange års god drift, efter at den nye belysning er betalt. Og ud over det økonomiske aspekt bidrager vi jo også til de større dags-ordener om at spare på energien og hele den grønne omstilling,« siger Thomas Eik Luel.
Selve installationsarbejdet tog cirka 2,5 uge og har ikke været til unødig gene for beboerne. Der har været lys på alle fællesarealer i hele installationsperioden.

»Vi har fået ny belysning, som passer godt til vores bygninger, der er 100 år gamle. Det betyder også no-get, at de nye armaturer ikke stikker for meget af fra arkitekturen,« siger Thomas Eik Luel.
De sparede udgifter til belysning har AB HAB besluttet skal gå til at afdrage lidt mere på foreningens lån.

»Vi kunne godt have brugt besparelsen til at reducere andelsafgiften, men vi har i stedet valgt at afdrage hurtigere på foreningens gæld. For andelshaverne betyder det, at deres andele stiger lidt mere i værdi på grund af udskiftningen til LED.

KVALITEK

• Kvalitek leverer LED-løsninger med et unikt samspil mellem energiforbrug, miljøbelastning, kvalitet og økonomi.
• 5 års udvidet garanti på alle løsninger.
• Forventet levetid på LED-løsninger: Minimum 50.000 brændetimer.
• Altid kundetilpassede løsninger.
• Installation kan foretages uden
for normal arbejdstid, så drift og produktion ikke forstyrres.
• Gamle installationer demonteres og bortskaffes sikkert og miljømæssigt forsvarligt efter alle gældende regler.

Baseret på vores erfaringer vil
jeg opfordre andre boligforeninger med ældre, ustabil eller dyr belys-ning til at få undersøgt de gevinster, der kan være for dem ved at skifte til kvalitets-LED,« siger Thomas
Eik Luel.

• Tilbud om opsætning af prøvebelysning før kunden træffer valg af løsning.
• Ny belysning indreguleres efter kundens ønsker.
• Altid LED-løsninger i høj kvalitet fra anerkendte producenter og leverandører.
• Kvalitek-løsninger kan finansieres via leasingaftale, så kunden ikke selv skal skaffe finansiering, men betaler for løsningen med den opnåede besparelse og dermed ikke belaster sit driftsbudget.

Kvalitek

www.kvalitek.one

Kvalitek – LED løsninger • Engkær 32 • 2650 Hvidovre • +45 24634287 • michael@kvalitek.one