LED giver effektiv belysning døgnet rundt

Bolig- og sundhedscentret Fjordstjernen i Holbæk har etableret LED-belysning, som betaler sig hjem på tre år. Ud over forbedret belysning kan besparelsen komme beboernes husleje til gode.

Bolig- og sundhedscentret Fjordstjernen i Holbæk har etableret LED-belysning, som betaler sig hjem på tre år. Ud over forbedret belysning kan besparelsen komme beboernes husleje til gode.

Kvalitek

www.kvalitek.one

FJORDSTJERNEN

Fjordstjernen i Holbæk er et privat bolig- og sundhedscenter for ældre med plejebehov, som ønsker at leve et liv i trygge rammer og i fællesskab med andre.

Fjordstjernen tilbyder også boliger til borgere med varige funktionsnedsættelser og handicap.

Fjordstjernen har i alt 84 boliger og er døgnbemandet med uddannet personale.

Fjordstjernen tilbyder desuden trænings- og wellnessfaciliter og er beliggende med direkte udsigt til Holbæk Fjord.

Selv om bolig- og sundhedscentret Fjordstjernen i Holbæk kun er et fem år gammelt byggeri, har det vist sig, at belysningen med fordel kunne udskif-tes til LED. Fjordstjernen har 84 boliger til ældre og borgere med varige funktionsnedsættelser. Herudover er der fælles faciliteter på over 2.000 kvadratmeter, som nu har fået skiftet belysning til LED, herunder gangarea-ler, køkken, kontorer, trænings- og wellnessområder, cafe og parkeringskælder.

»Vi havde en meget høj elregning og fik derfor energikonsulenter til at gennemgå vores bygninger for at finde mulige besparelser. De pegede på belysningen som den bedste mulighed for at opnå en større besparelse, hvis vi skiftede til LED. Vi fik derefter kontakt til Kvalitek, som gav os et tilbud, der var svært at sige nej til. Vi blev stillet en år-lig besparelse på 350.000 kroner i udsigt, samtidig med at 

vi kunne se frem til meget bedre be-lysning. Og vi fik også via en leasingaf-tale mulighed for at finansiere projek-tet via besparelserne, så vi ikke skulle finde penge på budgettet til den nye belysning,« siger Annica Granstrøm, direktør for Fjordstjernen.
Indledningsvis etablerede Kvali-tek en prøveopstilling med to slags lyskvalitet – henholdsvis 3000 og 4000 Kelvin – så Fjordstjernen kunne vurdere, hvad der passede bedst. Valget faldt på 4000 Kelvin, og siden den nye belysning er blevet etable-ret, har alle medarbejdere oplevet det som et kæmpe fremskridt.

»Vi var egentlig ikke utilfredse med den gamle belysning, men efter vi har fået den nye LED-belysning, kan vi mærke stor forskel. Flere medar-bejdere har spontant givet positive tilbagemeldinger på den nye belys-ning. De føler, at LED-lyset giver dem energi, og de føler sig friskere på jobbet,« siger Annica Granstrøm.

TREÅRIGE LEASINGAFTALE

Den store besparelse på belysnin-gen hænger ikke mindst sammen med, at der er brug for belysning på Fjordstjernen døgnet rundt. For at spare mest mulig er der etableret dagslysstyring og bevægefølere – for-uden mulighed for central dæmp-ning af belysning om natten.

»Vi har brug for belysning hele døgnet, men det skal være nemt at 

hæve og sænke belysningen. Specielt om natten skal vi kunne lave sænk-ning af lyset. Nu har vi fået indregule-ret vores dagslysstyring, så vi udnyt-ter dagslyset endnu mere og får en yderligere besparelse på den måde,« siger Annica Granstrøm.
Den nye LED-belysning på Fjordstjernen er finansieret via en leasingaftale, som løber over tre år.

»Vi kunne nok have fundet finansieringen selv, men leasingaftalen, som Kvalitek formidlede, var så god, at vi valgte at indgå en treårig afta-le, hvorefter belysningen er betalt. Vi forventer, at energibesparelsen bliver så stor, at den kan betale alle afdragene i aftalen, så vi reelt ikke skal have penge op af egen lomme,« siger Annica Granstrøm.

FORDELE VED NY LED-BELYSNING HOS FJORDSTJERNEN

• Dobbelt lysstyrke ved halveret energiforbrug

• Årlig besparelse i strøm og service/vedligehold: Cirka 350.000 kr.

• Ny lystemperatur overalt: 4.000 Kelvin.

• Bedre belysning giver bedre arbejdsforhold for medarbejdere og beboere.

• Minimalt behov for rengøring af armaturer.

• Minimal service, vedligehold og udskiftning af lysarmaturer.

• Alle ældre installationer er udskiftet med helt nye komponenter.

• LED har cirka fem gange længere levetid end lysstofrør – garanteret op til 50.000 timer.

• Tilbagebetalingstid: tre år – der er indgået

en leasingaftale med tilbagebetaling over

36 måneder, som betales med besparelserne

på elregningen. Herefter ejer Fjordstjernen

den nye LED-belysning.

• Efter at LED-belysningen er betalt, vil der være mulighed for nedsættelse af huslejen på baggrund af den reducerede elregning.

• LED-løsning: LEDVANCE.

Hun åbner også mulighed for, at den store besparelse på elregningen efterfølgende kan komme beboernes husleje til gode.

»Hvis vi opnår de forventede besparelser, er det en mulighed, at vi om tre år, når LED-belysningen er betalt, lader beboerne få glæde af den fortsatte elbesparelse i form af en reduktion i huslejen,« sige Annica Granstrøm.


SITUATIONSFORNEMMELSE

Annica Granstrøm roser samarbejdet med Kvalitek.

»Vi har følt os i gode og trygge hænder hele vejen igennem. Der er blevet taget hensyn til vores daglig-dag og de særlige behov, mange af vores beboere har. Vi var lidt spændt på, hvordan beboerne ville reagere under installationsarbejdet, men jeg synes, at Kvaliteks medarbejdere har udvist stor situationsfornemmelse. Vi har heller ikke skullet tænke på bortskaffelse af de gamle lysstofrør. Det har Kvalitek klaret. Vi er også meget glade for, at Kvalitek opsatte to prøveopstillinger med forskellige lystemperaturer, så vi kunne vælge 

den løsning, der passede bedst. Det er god service,« siger Annica Gran-strøm.
Som en stor bonus ved den nye LED-belysning slipper medarbejder-ne på Fjordstjernen nu for rengøring af en masse lysarmaturer.

»Med de tidligere lysstofrør samlede fluer og insekter sig i de skær-

KVALITEK

• Kvalitek leverer LED-løsninger med et unikt samspil mellem energiforbrug, miljøbelastning, kvalitet og økonomi.
• 5 års udvidet garanti på alle løsninger.
• Forventet levetid på LED-løsninger: Minimum 50.000 brændetimer.
• Altid kundetilpassede løsninger.
• Installation kan foretages uden
for normal arbejdstid, så drift og produktion ikke forstyrres.
• Gamle installationer demonteres og bortskaffes sikkert og miljømæssigt forsvarligt efter alle gældende regler.

me, der sad på armaturerne. Det krævede ugentlig rengøring, hvor vi skulle vippe skærmen til hvert armatur og fjerne insekter. Det var en fast opgave hele sommeren, som vi nu slipper for, fordi de nye arma-turer er helt lukkede. Den opgave kommer vi ikke til at savne,« siger Annica Granstrøm.

• Tilbud om opsætning af prøvebelysning før kunden træffer valg af løsning.
• Ny belysning indreguleres efter kundens ønsker.
• Altid LED-løsninger i høj kvalitet fra anerkendte producenter og leverandører.
• Kvalitek-løsninger kan finansieres via leasingaftale, så kunden ikke selv skal skaffe finansiering, men betaler for løsningen med den opnåede besparelse og dermed ikke belaster sit driftsbudget.

Kvalitek

www.kvalitek.one

Kvalitek – LED løsninger • Engkær 32 • 2650 Hvidovre • +45 24634287 • michael@kvalitek.one